Xin hỏi sức mạnh là gì? định nghĩa về sức mạnh trong thực tế?
Sức mạnh trong truyện là gì? đặc biệt trong các tiểu thuyết kiếm - tiên hiệp rốt cuộc sức mạnh là gì?
Ai biết xin chỉ giáo